TMethodInvocations.PMethodInfo Type

Represents a pointer type to TMethodInfo.

Namespace: Spring.Events
private
type
 PMethodInfo = ^TMethodInfo;